Regulamin promocji WYGRYWAJ NAGRODY

  1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto skorzysta z usług dowolnej firmy biorącej udział w PROGRAMIE Fachowe Usługi i wystawi REKOMENDACJĘ (referencję od osoby prywatnej).
  2. Karty REKOMENDACJA są dostępne u wszystkich firm biorących udział w PROGRAMIE Fachowe Usługi.
  3. Prawidłowo wypełnioną kartę należy wrzucić do skrzynki pocztowej bez naklejania znaczka (opłata przerzucona na adresata).
  4. Losowania numerów kart przeprowadzane są co tydzień, 52 razy w roku, a wyniki losowań podane na stronie www.fachoweuslugi.pl.
  5. Wylosowany numer identyfikacyjny karty jest aktywny przez 4 tygodnie i w tym czasie klient może go aktywować. Aktywując kartę należy podać dane osoby wystawiającej wylosowaną REKOMENDACJĘ (z części A) oraz dokonać wyboru nagrody.
  6. Brak aktywacji numeru identyfikacyjnego w okresie 4 tygodni jest równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do nagrody.
  7. Każdy klient który zgromadzi w roku kalendarzowym 5 kart REKOMENDACJA (część B) od różnych firm, otrzyma nagrodę gwarantowaną np. polar lub torbę.
  8. O posiadaniu 5 kart i chęci otrzymania nagrody należy poinformować prowadzącego PROGRAM najpóźniej do 30 stycznia następnego roku klikając link „nagroda gwarantowana”
  9. Karty bez numeru identyfikacyjnego, daty i pieczątki są nieważne.
  10. Nagrody będą dostarczone pocztą na koszt prowadzącego PROGRAM.