Regulamin

Regulamin

SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG

www.fachoweuslugi.plSYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG to pierwszy w Polsce bank danych o zweryfikowanych jakościowo firmach usługowych. Miarą jakości jest liczba posiadanych referencji od klientów. Celem SYSTEMU jest budowanie dobrej marki usług w Polsce oraz publiczne wyróżnienie najlepszych firm poprzez nadanie im CERTYFIKATU i znaku SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG.


Pojęcia

PROGRAM Fachowe Usługi - pojęcie równoważne do SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG;

UMOWA - porozumienie FIRMY i prowadzącego SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki, zawierana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.fachoweuslugi.pl oraz gdy wpisów dokonuje konsultant SYSTEMU pod telefoniczne dyktando FIRMY;

FIRMA - przedsiębiorca, tak osoba prawna, jak i fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do właściwego rejestru;

Wpis do SYSTEMU - umieszczenie opisu FIRMY w SYSTEMIE budującego jej pozytywny wizerunek i utrwalającego renomę na rynku usług.

Opis FIRMY zawiera w szczególności jej dane adresowe, logo i inne używane znaki graficzne, zakres działalności i kwalifikacje personelu, zdjęcia, rekomendacje i referencje, uprawnienia, nagrody i wyróżnienia, w tym nadane przez SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG;

CERTYFIKAT - oznaczenie FIRMY potwierdzające wyróżniającą jakość jej usług na podstawie otrzymanych rekomendacji i referencji, wydawane w postaci szyldu, uprawniające do posługiwania się znakiem SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG. Ważność CERTYFIKATU WYNOSI 1 rok od daty wystawienia.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE - zgłoszenie zastrzeżeń do jakości konkretnie wskazanej usługi na formularzu (dostępny na stronie głównej). Warunkiem koniecznym jest jego dokładne wypełnienie;

procedura ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO - wypełniony formularz "zgłoszenie reklamacyjne" jest przesyłany do zainteresowanej firmy. W terminie 21 dni po otrzymaniu zgłoszenia firma powinna usunąć zasadną usterkę lub ustosunkować się do niej na piśmie jeśli jest bezzasadna. Skutkiem negatywnego zakończenia procedury ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO jest umieszczenie znaku NIERZETELNA FIRMA;

znak NIERZETELNA FIRMA - nadany firmie, która w ogóle lub nienależycie zareagowała na zgłoszenie reklamacyjne, widoczny mimo wygaśnięcia umowy przez okres 3 lat; 1. Rejestracji w SYSTEMIE SPRAWDZONYCH USŁUG może dokonać każda FIRMA, która wykonuje rzetelnie usługi w dowolnej branży i chce publicznie okazać otrzymane rekomendacje i referencje.
 2. Rejestracja następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie www.fachoweuslugi.pl i wiąże się to z zawarciem UMOWY. Wypełniający formularz poświadcza zapoznanie się z Regulaminem SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG i pełną akceptację jego postanowień.
 3. Niezwłocznie po zawarciu UMOWY, FIRMIE doręcza się fakturę pro-forma, która zawiera szczegółowe informacje o okresie trwania UMOWY, terminie i warunkach zapłaty. Dopuszcza się doręczanie faktury drogą elektroniczną.
 4. FIRMA za przystąpienie do SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG wpłaca prowadzącemu SYSTEM 600,- zł netto za każdy rozpoczęty rok uczestnictwa
  w SYSTEMIE. Wpłata nie podlega zwrotowi.
 5. FIRMA wielooddziałowa dokonuje odrębnego wpisu każdego oddziału. Opłata 300 zł za oddział. Poszczególne oddziały zbierają własne rekomendacje i referencje oraz otrzymują osobne wyróżnienia.
 6. Każda FIRMA po zarejestrowaniu otrzymuje login i hasło. Umożliwia to edytowanie wpisu, dodawanie referencji oraz uzupełnianie opisu FIRMY.
 7. FIRMIE zostaje przydzielony opiekun zapewniający stały kontakt i pomoc w korzystaniu z SYSTEMU.
 8. Do czasu uzyskania odpowiedniej liczby punktów referencyjnych FIRMA pozostaje w wykazie ubiegających się o CERTYFIKAT.
 9. Zdobycie CERTFIKATU i prawa do używania znaku SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG następuje po uzyskaniu 10 punktów referencyjnych; daje je rekomendacja wystawiona przez usługobiorców będących osobami fizycznymi (po 1 pkt za rekomendację) lub referencja od przedsiębiorców korzystających z usług FIRMY (po 3 punkty za referencję).
 10. FIRMA traci prawo do używania znaku SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG wynikającego ze zdobytego CERTYFIKATU w dacie jego wygaśnięcia.
 11. Zawiniona utrata prawa do posługiwania się znakiem SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG, może nastąpić na skutek negatywnego zakończenia procedury ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO, powoduje ona naniesienie na opisie firmy wyraźnego napisu "NIERZETELNA FIRMA".
 12. FIRMA bez ważnej umowy jest zobowiązana do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, zaprzestania korzystania
  z wszelkich oznaczeń odnoszących się do SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG, pod rygorem zapłaty prowadzącemu SYSTEM kary umownej w kwocie 5.000 zł.
 13. Zawarcie UMOWY jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych o FIRMIE w celach marketingowych przez prowadzącego SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG. FIRMA jest uprawniona do wglądu do zapisanych informacji o niej i ich zmiany.
 14. Prowadzący SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, merytoryczną jakość i sposób redakcji przekazanych przez FIRMĘ referencji i rekomendacji.
 15. Całość praw autorskich do SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG oraz wynikających z praw ochronnych do znaków towarowych SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG należą do firmy APTOM - prowadzącego SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG.
 16. W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw z wyłączeniem ustaw o ochronie przed produktami niebezpiecznymi oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 17. UMOWĘ zawiera się na czas określony jednego roku od daty jej zawarcia.

Treść Regulaminu umieszczona jest na www.fachoweuslugi.pl