Regulamin Systemu Sprawdzonych Usług fachoweuslugi.pl

 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.fachoweuslugi.pl.

 

§2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej.

 1. Regulamin - Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony System Sprawdzonych Usług fachoweusługi.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Serwis fachoweusługi.pl - serwis internetowy dla firm/ przedsiębiorstw znajdujący się pod adresem fachoweuslugi.pl.

 4. SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG – (sposób budowania pozytywnego wizerunku firm usługowych, poprzez wskazywanie profesjonalistów na podstawie referencji i rekomendacji od klientów).

 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego.

 6. Klient – użytkownik konta, przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego, który korzysta lub ma zamiar korzystać z Usługi elektronicznej. W przypadku, gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie z serwisu internetowego i Usługi elektronicznej musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Użytkownik – odbiorca strony internetowej, każda osoba korzystająca z portalu fachoweusługi.pl

 8. Administrator – zarządzający Systemem Sprawdzonych Usług fachoweuslugi.pl.

 9. Umowa - porozumienie klienta i administratora portalu fachoweuslugi.pl, ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki, zawierana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.fachoweuslugi.pl.

 10. Rekomendacja – pisemne oświadczenie wyrażające zadowolenie z wykonanej usługi, wypisana na specjalnej karcie, wystawiona przez osobę prywatną.

 11. Referencja - list referencyjny, wystawiony przez podmiot polecający(firmę) dla firmy referowanej, wyrażający zadowolenie ze współpracy, dokument poświadczony pieczątką i podpisem podmiotu polecającego.

 12. Superreferencja – list referencyjny, wystawiony przez podmiot polecający(firmę) dla firmy referowanej, wyrażający zadowolenie z długotrwałej, stałej, wieloletniej współpracy, dokument poświadczony pieczątką i podpisem podmiotu polecającego. Superreferencja przyznawana jest w szczególnych przypadkach, rozpatrywana indywidualnie przez Administratora. (Np. Budowa mostu, stadionu, drogi). Superreferencja uwzględnia bardzo długi czas wykonywania jednej usługi.

 13. Certyfikat - Certyfikat SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG - wyróżnienie firmy potwierdzające wyróżniającą jakość jej usług na podstawie otrzymanych referencji i rekomendacji. Wydawany w postaci szyldu. Uprawnia do posługiwania się znakiem SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG. Ważność certyfikatu wynosi 1 rok od daty wystawienia.

 14. Znak SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG – oznaczenie, znak graficzny dokumentujący wysoką jakość świadczonych usług. Przyznawany na podstawie Certyfikatu SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG.

 15. Zgłoszenie reklamacyjne - zgłoszenie zastrzeżeń do jakości konkretnie wskazanej usługi na formularzu (dostępny na stronie głównej). Warunkiem koniecznym jest jego dokładne wypełnienie. Nie ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego, powoduje usunięcie firmy z Systemu Sprawdzonych Usług oraz zakaz używania wszelkich znaków z tym związanych.

 16. Tytuł FIRMA ROKU – wyróżnienie dla firmy posiadającej najwięcej referencji i rekomendacji w danym roku.

 17. Certyfikat PROFESJONALISTY – najwyższe wyróżnienie firmy, nadawane za wielokrotne zdobycie Certyfikatu SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG. „Brązowy PROFESJONALISTA” - za 3 krotne zdobycie Certyfikatu, „Srebrny PROFESJONALISTA” - za 5-cio krotne zdobycie Certyfikatu, „Złoty PROFESJONALISTA” - za 10-cio krotne zdobycie Certyfikatu SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG.

 

§3 Postanowienia ogólne

 1. Celem SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG jest wskazywanie i promowanie PROFESJONALISTÓW, a dzięki temu podnoszenie jakości usług w Polsce.

 2. Wskazywanie PROFESJONALSISTÓW odbywa się na zasadzie weryfikacji jakości świadczonych usług, na podstawie otrzymanych REFERENCJI (od firm) i/lub REKOMENDACJI (od osób fizycznych).

 3. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania ze strony www.fachoweuslugi.pl przez Użytkowników i Klientów.

 4. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Klientów, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

 5. Klientom przysługuje wyłącznie prawo korzystania z Systemu Sprawdzonych Usług, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§4 Rejestracja w Systemie

 1. Rejestracja w Systemie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Rejestracji w SYSTEMIE SPRAWDZONYCH USŁUG może dokonać każda firma, poprzez formularz zawarty na stronie internetowej www.fachoweuslugi.pl pod przyciskiem „dodaj firmę” lub „dołącz do nas”.

 3. Każde dodanie firmy po raz pierwszy jest bezpłatne i obejmuje pakiet PODSTAWOWY.

 4. W trakcie rejestracji wymagane jest podawanie właściwych danych (zgodnie z prawdą). Zastosowano procedurę potwierdzenia telefonu kontaktowego (komórkowego) oraz maila do kontaktu.

 5. Po dokonaniu rejestracji i akceptacji przez Administratora, następuje umieszczenie danych firmy w Systemie Sprawdzonych Usług.

 6. Klient zakładając konto pakietu PODSTAWOWEGO, zobowiązuje się do:

  - umieszczania REFERENCJI od klientów (zgodnie z możliwościami pakietu PODSTAWOWEGO)

  - corocznego aktualizowania swoich danych w Systemie Sprawdzonych Usług

  Nie spełnienie tych warunków może skutkować usunięciem firmy z Systemu Sprawdzonych Usług.

 7. Każdy klient dokonujący rejestracji firmy w Systemie Sprawdzonych Usług, wyraża zgodę na publiczne udostępnienie wszystkich przesłanych do Systemu informacji tj.:zdjęć, referencji, rekomendacji, certyfikatów, uprawnień, wyróżnień, odbytych szkoleń itp. Na wyraźne życzenie klienta niektóre informacje z referencji mogą być zamazane (nieczytelne) np.: kwoty kontraktu.

 8. Każdy Klient po zarejestrowaniu otrzymuje login i hasło. Umożliwia to edytowanie opisu działalności oraz dodawanie referencji, zdjęć itp.

 9. Każdy klient posiadający pakiet STANDARD lub PREMIUM ma przydzielonego opiekuna, zapewniającego stały kontakt i pomoc w korzystaniu z Systemu Sprawdzonych Usług.

 10. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.

 11. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową lub przez SMS informacji systemowych, informacji o zmianach w Systemie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora.

 

§5 Usługi marketingowe/budżet marketingowy

 1. Administrator Systemu Sprawdzonych Usług, umożliwia firmom zarejestrowanym w Systemie, budowanie wizerunku sprawdzonej firmy – Profesjonalisty. W tym celu oprócz punktacji, certyfikatów, znaków, tytułów, przygotowaliśmy materiały marketingowe w postaci: banerów, wizytówek, papierów firmowych, długopisów, notatników, kalendarzy, koszulek, czapeczek, smyczy, ubrań roboczych, kurtek, polarów itp.

 2. Każdy Klient zarejestrowany w Systemie Sprawdzonych Usług może nabyć odpowiednie dla niego oraz posiadanych wyróżnień (Certyfikat SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG) materiały marketingowe.

 3. Klienci posiadający pakiet STANDARD i PREMIUM mają przyznany indywidualny budżet marketingowy.

 4. Budżet jest przyznawany na okres 1 roku. Nie wykorzystany budżet marketingowy w danym roku – wygasa.

 5. Stan budżetu marketingowego jest widoczny w strefie fachowca, po zalogowaniu się.

§6 System punktacji

 1. W SYSTEMIE SPRAWDZONYCH USŁUG prowadzony jest ranking punktacji uwzględniający ilość dostarczonych przez Firmę referencji i rekomendacji (patrz definicje).

 2. Referencje oraz rekomendacje uzyskują następujące przeliczenie na punkty referencyjne:

  1. 1 rekomendacja od osoby prywatnej = 1 punkt referencyjny,

  2. 1 referencja od firmy = 2 punkty referencyjne,

  3. 1 superreferencja = 10 punktów referencyjnych.

 3. Dyplomy, podziękowania, certyfikaty nie są gratyfikowane w systemie punktacyjnym.

 4. Ilość punktów referencyjnych decyduje o kolejności wyświetlania się firm w Systemie Sprawdzonych Usług na fachoweusługi.pl.

 5. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów referencyjnych skutkuje otrzymaniem Certyfikatu SPRADZONA JAKOŚĆ USŁUG.

 

§7 Certyfikat i Znak SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG

 1. Do czasu uzyskania odpowiedniej liczby punktów referencyjnych Firma pozostaje w wykazie firm ubiegających się o Certyfikat SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG.

 2. Aby uzyskać Certyfikat, firma musi zebrać minimum 10 punktów referencyjnych. Referencje + rekomendacje lub 1 seperreferencję.

 3. Zdobycie Certyfikatu jest równoważne z uzyskaniem prawa do używania Znaku SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG, przez okres jednego roku od jego uzyskania.

 4. Firma może utracić prawo do posługiwania się znakiem SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG, na skutek nierozpatrzenia przez nią zgłoszenia reklamacyjnego.

 5. O utracie prawa do posługiwania się znakiem, Administrator zobowiązuje się poinformować Klienta za pomocą powiadomienia drogą mailową oraz pocztową (list polecony).

 6. Utrata prawa do posługiwania się znakiem jest równoważna z obowiązkiem usunięcia znaku SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG ze wszystkich miejsc, w których został umieszczony.

 7. Nie zastosowanie się do powyższego punktu regulaminu w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia, skutkuje nałożeniem kary finansowej w wysokości 5.000 zł.

 

§8 Konkurs o tytuł FIRMA ROKU

 1. Organizatorem konkursu jest Administrator SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG.

 2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie Firma Roku jest posiadanie aktualnego Certyfikatu SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG.

 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach - ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej.

 4. Kryterium branym pod uwagę w konkursie jest system punktów referencyjnych opisany w paragrafie 6.

 5. Aby brać udział w konkursie, należy posiadać minimum 60% punktów najlepszej firmy, która zdobyła tytuł FIRMY ROKU w kategorii ogólnopolskiej w danej branży.

 6. Tytuł w danej kategorii zdobywa firma, która w danym roku zgromadzi największą ilość punktów referencyjnych.

 7. W konkursie biorą udział wszystkie referencje i rekomendacje dostarczone do Administratora do ostatniego dnia roku kalendarzowego i wystawione w roku, którego dotyczy konkurs.

 8. Wyniki konkursu ogłaszane są pod adresem www.fachoweuslugi.pl, na fanpage’a na Facebook’u oraz są przekazywane do informacji zainteresowanych firm drogą mailową, po 15 stycznia następnego roku.

 9. Nagrodą jest specjalny Certyfikat „FIRMA ROKU” oraz reklama na stronie głównej Systemu Sprawdzonych Usług.

 

§9 Certyfikat PROFESJONALISTY

 1. Dla wyróżniających się firm, które wielokrotnie zdobyły Certyfikat SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG, przewidziano wyższe stopnie wyróżnienia przez dojście do tytułu PROFESJONALISTY.

 2. Po zdobyciu 3 Certyfikatów SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG – tytuł „ Brązowy PROFESJONALISTA”

 3. Po zdobyciu 5-ciu Certyfikatów SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG – tytuł „Srebrny PROFESJONALISTA”

 4. Po zdobyciu 10-ciu Certyfikatów SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG – tytuł „ Złoty PROFESJONALISTA”

 

§10 Zgłoszenie Reklamacyjne

 1. Zgłoszenie reklamacyjne odbywa się poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.fachoweuslugi.pl.

 2. Rozpatrywane są jedynie rzetelnie i dokładnie wypełnione wnioski zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Procedura Zgłoszenia Reklamacyjnego przebiega etapowo. Po przyjęciu formularza reklamacyjnego oraz jego weryfikacji, zgłoszenie przesyłane jest do zainteresowanej firmy (mailem oraz listem poleconym).

 4. Firma, której usługa dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, ma 21 dni (od otrzymania zgłoszenia) na usunięcie usterki, porozumienia się z usługobiorcą lub ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie.

 5. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nie niesie za sobą żadnych dalszych konsekwencji.

 6. W przypadku negatywnego zakończenia procedury, usługodawca traci prawo do używania wszelkich znaków SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG oraz zostaje z niego usunięty.

 7. O usunięciu z SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG, firma zostanie powiadomiona mailem oraz listem poleconym i ma 7 dni na usunięcie wszystkich znaków.

 8. Nieprawne używanie znaków skutkuje karą 5000 zł.

 9. Ponowna chęć przystąpienia do Systemu Sprawdzonych Usług jest możliwa dopiero po 3 latach.

§11 Pakiety i opłaty

 1. Dla klientów Systemu Sprawdzonych Usług przewidziano 3 pakiety możliwości. Pakiet PODSTAWOWY, STANDARD i PREMIUM. Możliwości każdego z pakietów są opisane w stopce na www.fachoweuslugi.pl.

 2. Przejście do pakietu STANDARD lub PREMIUM możliwe jest na dwa sposoby:

  1. Po wykorzystaniu możliwości pakietu PODSTAWOWEGO (pokazanie 4 referencji) – klient otrzymuje jednorazowy bonus 50%

  2. Samodzielnie – w dowolnym momencie z poziomu panelu klienta – opłata 600 zł netto/rok pakiet STANDARD, 1000 zł netto/ rok pakiet PREMIUM.

 3. Po zainicjowaniu zmiany pakietu na płatny, administrator Systemu Sprawdzonych Usług zobowiązuje się do doręczenia faktury pro - forma, która zawiera szczegółowe informacji o okresie trwania umowy, terminie oraz warunkach zapłaty. Faktura pro-forma zostanie przesłana mailem..

 4. W każdym kolejnym roku, klient otrzyma rabat w wysokości 10% na rok, aż do maksymalnie 50%

 5. 20% zapłaconej kwoty netto, przechodzi na budżet marketingowy każdego klienta. Warunki korzystania z budżetu marketingowego są opisane w par.5.

 6. Wpłaty uiszczone w Systemie Sprawdzonych Usług nie podlegają zwrotowi.

 7. W przypadku firmy mającej kilka oddziałów, każdy oddział powinien mieć osobne konto a cena każdego wpisu wynosi 50% kwoty posiadanego pakietu.

§12 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Systemie Sprawdzonych Usług jest: Fachoweuslugi.pl, ul. Kraszewskiego 10a, 85-240 Bydgoszcz, NIP: 554 015 78 31.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Usług świadczonych droga elektroniczną, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 roku) oraz RODO wraz z przepisami krajowymi wydanymi na podstawie RODO.

 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane, gdy:

  1. Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),

  2. Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu,

  3. Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

 4. Podstawowe dane identyfikacyjne przetwarzane przez Administratora fachoweusługi.pl

  1. Imię, nazwisko, nazwa firmy,

  2. Dane kontaktowe: adres email, numer telefonu, adres pocztowy.

 1. Użytkownik ma prawo do:

  1. Dostępu do danych osobowych,

  2. Uzyskania informacji, jakie dane, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane,

  3. Żądania sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,

  4. Usunięcia danych osobowych,

  5. Przenoszenia danych,

  6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w przypadku ich naruszenia.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta są:

  1. Pracownicy fachoweuslugi.pl, którzy ze względu na wykonywane obowiązki służbowe posiadają odpowiednie uprawnienia do dostępu do systemu.

 2. Pozyskane dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak wpisu w Systemie Sprawdzonych Usług.

 

 

§13 Rezygnacja/ odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy w dowolnym momencie jej trwania, jednakże nie uzyska zwrotu środków, uiszczonych za posiadanie konta Standard lub Premium.

 2. Klient odstępujący od umowy, w dniu jej rozwiązania rezygnuje z uczestnictwa w SYSTEMIE SPRAWDZONYCH USŁUG. Płatne konto standard lub premium przechodzi automatycznie na bezpłatne konto Podstawowe, chyba że Klient postanowi inaczej.

 3. Firma bez ważnej umowy jest zobowiązana do niezwłocznego, w terminie nie później niż 7 dni zaprzestania korzystania z wszelkich oznaczeń odnoszących się do Systemu Sprawdzonych Usług. Niezastosowanie się do tego punktu regulaminu może skutkować obowiązkiem zapłaty administratorowi Systemu Sprawdzonych Usług kary umownej w wysokości 5000, 00 zł.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.fachoweuslugi.pl

 2. Administrator Systemu Sprawdzonych Usług nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, merytoryczną jakość i sposób redakcji przekazanych przez FIRMĘ referencji i rekomendacji.

 3. Administrator Systemu Sprawdzonych Usług, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku dostosowywania jego treści do zmieniających się przepisów prawa oraz w związku z wdrażaniem przez System nowych funkcjonalności, programów oraz usług.

 4. W przypadku zmiany Regulaminu Systemu Sprawdzonych Usług, portal poinformuje Uczestnika Programu o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.fachoweuslugi.pl

 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i innych ustaw z wyłączeniem ustaw o ochronie przed produktami niebezpiecznymi oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 6. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres

Fachoweuslugi.pl

ul. Kraszewskiego 10a

85-240 Bydgoszcz

Lub przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.fachoweuslugi.pl