Regulamin Systemu Sprawdzonych Usług fachoweuslugi.pl

 

§1 Postanowienia wstępne

1.       Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.fachoweuslugi.pl.

 

§2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej.

1.       Regulamin - Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony System Sprawdzonych Usług fachoweusługi.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.       Serwis fachoweusługi.pl - serwis internetowy dla firm/ przedsiębiorstw znajdujący się pod adresem fachoweuslugi.pl.

4.       SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG – baza firm, zarejestrowanych na stronie www.fachoweuslugi.pl posiadających bezpłatne konto podstawowe.

5.       Program FACHOWE USŁUGI – baza firm zarejestrowanych w Systemie Sprawdzonych Usług, posiadających konto standard lub Premium, chcących dostarczać referencje i rekomendacje.

6.       Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego.

7.       Klient – użytkownik konta, przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego, który korzysta lub ma zamiar korzystać z Usługi elektronicznej. W przypadku, gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie z serwisu internetowego i Usługi elektronicznej musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.       Użytkownik – odbiorca strony internetowej, każda osoba korzystająca z portalu fachoweusługi.pl

9.       Administrator – zarządzający Systemem Sprawdzonych Usług fachoweuslugi.pl.

10.    Umowa - porozumienie klienta i administratora Programu FACHOWE USŁUGI ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki, zawierana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.fachoweuslugi.pl.

11.    Rekomendacja – pisemne oświadczenie wyrażające zadowolenie z wykonanej usługi, wypisana na specjalnej karcie, wystawiona przez osobę prywatną.

12.    Referencja - list referencyjny, wystawiony przez podmiot polecający(firmę) dla firmy referowanej, wyrażający zadowolenie ze współpracy, dokument poświadczony pieczątką i podpisem podmiotu polecającego.

13.    Superreferencja – list referencyjny, wystawiony przez podmiot polecający(firmę) dla firmy referowanej, wyrażający zadowolenie z długotrwałej współpracy, dokument poświadczony pieczątką i podpisem podmiotu polecającego. Superreferencja przyznawana jest w szczególnych przypadkach, rozpatrywana indywidualnie przez Administratora. (Np. Budowa mostu, stadionu, drogi)

14.    Certyfikat - Certyfikat SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG - wyróżnienie firmy potwierdzające wyróżniającą jakość jej usług na podstawie otrzymanych rekomendacji i referencji. Wydawany w postaci szyldu. Uprawnia do posługiwania się znakiem SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG. Ważność certyfikatu wynosi 1 rok od daty wystawienia.

15.    Znak SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG – oznaczenie, znak graficzny dokumentujący wysoką jakość świadczonych usług.

16.    Zgłoszenie reklamacyjne - zgłoszenie zastrzeżeń do jakości konkretnie wskazanej usługi na formularzu (dostępny na stronie głównej). Warunkiem koniecznym jest jego dokładne wypełnienie.

 

§3 Postanowienia ogólne

1.       Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania ze strony www.fachoweuslugi.pl przez Użytkowników i Klientów.

2.       Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Klientów, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

3.       Klientom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie.

4.       Celem programu fachoweuslugi.pl jest budowanie dobrej marki usług w Polsce.

 

§4 Rejestracja w Systemie

1.       Rejestracja w Systemie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.       Rejestracji w SYSTEMIE SPRAWDZONYCH USŁUG może dokonać każda firma, poprzez formularz zawarty na stronie internetowej www.fachoweuslugi.pl w zakładce cennik, wybierając opcję bezpłatnego konta podstawowego.

3.       Po dokonaniu rejestracji i akceptacji przez Administratora, następuje umieszczenie w Systemie danych ustalonych w zakładce Cennik, dla bezpłatnego konta podstawowego.

4.       Klient zakładając konto podstawowe w Systemie Sprawdzonych Usług, zobowiązuje się do corocznego aktualizowania swoich danych w Systemie. W przypadku braku rocznej aktualizacji Klient zostaje usunięty z bazy firm.

5.       Rejestracji w Programie FACHOWE USŁUGI może dokonać każda firma, posiadająca referencje i rekomendacje, poprzez formularz zawarty na stronie internetowej www.fachoweuslugi.pl w zakładce cennik, wybierając opcję konto standard lub premium.

6.       Rejestracja w Programie FACHOWE USŁUGI następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wiąże się z zawarciem umowy. Umowę zawiera się na okres  jednego roku od daty jej zawarcia.

7.       Niezwłocznie po zawarciu umowy, Administrator Programu FACHOWE USŁUGI zobowiązuje się do doręczenia faktury pro - forma, która zawiera szczegółowe informacji o okresie trwania umowy, terminie oraz warunkach zapłaty. Dostarczenie faktury może zostać wykonane na drodze pocztowej lub elektronicznej.

8.       Klient, wybierający opcję standard oraz premium, deklaruje rzetelne wykonywanie usług w danej branży oraz wyraża zgodę na publiczne udostępnienie otrzymanych rekomendacji i referencji.

9.       Właściwości bezpłatnego konta podstawowego oraz płatnych kont standard i Premium określone są na stronie internetowej www.fachoweuslugi.pl w zakładce Cennik/ Dodaj Firmę.

10.    Każda Klient po zarejestrowaniu otrzymuje login (podany adres mailowy) i ustala własne hasło. Umożliwia to edytowanie opisu działalności oraz dodawanie otrzymywanych referencji.

11.    Klient zarejestrowany w Programie ma przydzielonego opiekuna, zapewniającego stały kontakt i pomoc w korzystaniu z programu.

12.    Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.

13.    Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.

14.    Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w Systemie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora.

 

§5 Usługi

1.       Klient podczas rejestracji wybiera rodzaj konta – bezpłatne (podstawowe) lub płatne (standard lub Premium).

2.       Wpłaty uiszczone w systemie nie podlegają zwrotowi.

3.       Użytkownik konta Standard zobligowany jest do wniesienia opłaty wynoszącej 600 zł netto za każdy rozpoczęty rok uczestnictwa, lub w kwocie zgodnej z aktualną promocją.

4.       W przypadku firmy mającej kilka oddziałów, każdy oddział powinien mieć osobne konto i w takim przypadku cena dla każdego oddziału wynosi połowę ceny konta Standard dla firmy bez oddziałów, tzn. 300 zł/netto za każdy rozpoczęty rok uczestnictwa.

5.       Użytkownik konta premium zobligowany jest do wniesienia opłaty uczestnictwa wynoszącej 1000 zł netto za każdy rozpoczęty rok uczestnictwa, lub w kwocie zgodnej z aktualną promocją.

6.       Prawa oraz profity wynikające z posiadania konta podstawowego / standard / premium zostały określone na stronie internetowej serwisu www.fachoweuslugi.pl w zakładce Cennik.

 

§6 System punktacji

1.       W Programie FACHOWE USŁUGI prowadzony jest ranking punktacji uwzględniający ilość dostarczonych przez Usługobiorcę referencji i rekomendacji (patrz definicje).

2.       Referencje oraz rekomendacje uzyskują następujące przeliczenie na punkty referencyjne:

a.        1 rekomendacja od osoby prywatnej = 1 punkt referencyjny,

b.       1 referencja od firmy = 2 punkty referencyjne,

c.        Superreferencja = 10 punktów referencyjnych.

3.       Dyplomy, podziękowania, certyfikaty nie są gratyfikowane w Systemie punktacyjnym Programu FACHOWE USŁUGI.

4.       Ilość punktów referencyjnych decyduje o kolejności wyświetlania się firm na stronie internetowej fachoweusługi.pl.

5.       Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów referencyjnych skutkuje uzyskaniem Certyfikatu.

 

§7 Uzyskanie certyfikatu

1.       Do czasu uzyskania odpowiedniej liczby punktów referencyjnych Firma pozostaje w wykazie firm ubiegających się o Certyfikat Sprawdzona Jakość usług.

2.       Aby uzyskać Certyfikat, firma musi zebrać 10 punktów referencyjnych.

3.       Zdobycie certyfikatu jest równoważne z uzyskaniem prawa do używania znaku SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG, przez okres jednego roku od uzyskania certyfikatu.

4.       Firma zarejestrowana w Programie FACHOWE USŁUGI, która otrzymała Certyfikat SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG 5 razy, otrzymuje Certyfikat każdego kolejnego roku, gdy spełni następujące warunki:

a.        Jest uczestnikiem Programu FACHOWE USŁUGI,

b.       W ciągu roku dostarcza referencji/rekomendacji uzyskując co najmniej 2 punkty referencyjne.

5.       Firma traci prawo do używania znaku SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG w dniu zawartym na Certyfikacie.

6.       Firma może utracić prawo do posługiwania się znakiem SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG, na skutek nierozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

7.       O utracie prawa do posługiwania się znakiem, Administrator zobowiązuje się poinformować Klienta za pomocą powiadomienia drogą mailową oraz pocztową.

8.       Utrata prawa do posługiwania się znakiem jest równoważna z obowiązkiem usunięcia znaku SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG  ze wszystkich miejsc, w których został umieszczony.

9.       Nie zastosowanie się do powyższego punktu regulaminu w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia, skutkuje nałożeniem kary finansowej w wysokości 5.000 zł.

 

§8 Konkurs FIRMA ROKU

1.       Organizatorem konkursu jest Administrator portalu fachoweuslugi.pl

2.       Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie Firma Roku jest posiadanie aktualnego Certyfikatu SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG.

3.       Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach - ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej.

4.       Systemem gratyfikacji w konkursie jest system punktów referencyjnych opisany w paragrafie System punktacji.

5.       Aby brać udział w kategorii wojewódzkiej należy przekroczyć granicę 40 punktów referencyjnych, natomiast w kategorii ogólnopolskiej 100 punktów referencyjnych.

6.       Tytuł w danej kategorii oraz branży zdobywa firma z największą ilością punktów referencyjnych.

7.       Rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników konkursu przebiega do ostatniego dnia roku.

8.       Wyniki konkursu ogłaszane są przez portal internetowy pod adresem www.fachoweuslugi.pl, na fanpage’a na Facebook’u oraz są przekazywane do informacji własnej drogą mailową.

 

§9 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Systemie Sprawdzonych Usług jest: Fachoweuslugi.pl, ul. Kraszewskiego 10a, 85-240 Bydgoszcz, NIP: 554 015 78 31.

2.       Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Usług świadczonych droga elektroniczną, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 roku) oraz RODO wraz z przepisami krajowymi wydanymi na podstawie RODO.

3.       Dane osobowe Klienta są  przetwarzane, gdy:

a.        Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),

b.       Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu,

c.        Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

4.       Podstawowe dane identyfikacyjne przetwarzane przez Administratora fachoweusługi.pl

a.        Imię, nazwisko, nazwa firmy,

b.&