Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy
Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy został powołany 19 września 1951 roku, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Cech Rzemiosł Różnych był jednym z czterech utworzonych wtedy cechów branżowych.